Przejdź do zawartości

MSSF 16

Nowy standard rachunkowości 

W dniu 13 stycznia 2016 roku Rada ds. Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (International Accounting Standards Board - IASB) opublikowała Standard Rachunkowości MSSF 16 (Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej), który zastąpi obecny MSR 17.

Co się zmieniło?

Dokument nie wprowadza zasadniczych zmian dla obecnych leasingodawców (finansujących). Główne zmiany, które mają nastąpić będą znaczące dla leasingobiorców (korzystających). W przyszłości leasingobiorca (korzystający) musi uwzględnić składnik aktywów z prawem do użytkowania, zawarty w umowie leasingu, w swoim bilansie.

Oznacza to, że leasingobiorca (korzystający) będzie zobligowany do uwzględnienia komponentu finansowego leasingu czyli tzw. części kapitałowej w swoich księgach: z jednej strony jako aktywo w pozycji środki trwale, a z drugiej jako zobowiązanie do spłaty wartości tego aktywa.

Z technicznego punktu widzenia będzie wymagało to konieczności amortyzacji aktywa, co miesięcznego pomniejszania zobowiązania leasingowego o spłatę kapitałową w racie leasingu oraz uwzględnienia odsetek z tytułu leasingu w rachunku zysków i strat.

Koszty usług połączonych z usługą leasingu takie jak np.: ubezpieczenie lub serwis pojazdów powinny wpływać jedynie na rachunek zysków i strat w okresie miesięcznym, tak jak do tej pory w obowiązującym obecnie standardzie rachunkowości. Wyjątkami w nowym standardzie są small ticket leases (poniżej 5 000 USD) oraz wynajem krótkoterminowy (poniżej 12 miesięcy).

Od kiedy?

Nowy standard MSSF 16 musi zostać wprowadzony przez firmy najpóźniej w roku obrachunkowym obejmującym okres od 1 stycznia 2019 r. 

Czy będzie to dotyczyć mojej firmy?

Nowy Standard Rachunkowości MSSF dotyczy jedynie firm, które są zobowiązane do publikowania wyników finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Zmiany te nie będą dotyczyły firm, które raportują zgodnie z krajowymi standardami rachunkowości. Prawdopodobnie analogiczne zmiany nastąpią także w standardach US GAAP, jednak nie ma jeszcze w tym zakresie żadnych wiążących decyzji.

Czy moja firma powinna kupować czy leasingować samochody?

Spodziewamy się, że w przyszłości leasing i wynajem długoterminowy nadal pozostaną preferowaną formą finansowania pojazdów wśród naszych Klientów, ze względu m.in. na wpływ na bilans, ryzyko oraz zobowiązania wynikające z aktywów, które są nadal niższe niż w przypadku zakupu samochodów.

Średnia wartość prawa użytkowania składnika aktywów według naszych szacunków stanowi ok. ¼ wartości księgowej samochodu (w zależności od długości kontraktu). Wartość rezydualna na koniec okresu leasingu jest wyłączona z wyceny bilansowej, a wszystkie związane z nią koszty, zwłaszcza w zakresie remarketingu i oceny ryzyka, pozostają po stronie leasingodawcy.

Pobierz broszurę informacyjną: