Przejdź do zawartości

Komunikat w sprawie bezpieczeństwa

Komunikat w sprawie bezpieczeństwa

Aktualizacja, 19 maja 2020

Szanowni Państwo,

W miarę upływu czasu wszyscy uczymy się funkcjonowania w nowej rzeczywistości. Nasza firma na bieżąco śledzi doniesienia dotyczące rozwoju sytuacji i analizuje informacje napływające do nas zarówno z kraju, z rynku, jak i od Was – naszych Klientów oraz Partnerów biznesowych.

Serdecznie dziękujemy Państwu za wszystkie opinie, uwagi oraz za zaufanie, dzięki którym jesteśmy w stanie dostosowywać nasze działania do Państwa potrzeb i oczekiwań w zupełnie nowych dla nas wszystkich warunkach.

Pomimo wszystkich swoich trudnych stron, pandemia COVID-19 jest dla nas również okazją do zwrócenia uwagi na elastyczne dostosowanie naszych procesów do sytuacji. Rozwiązania biznesowej mobilności nie są uniwersalne i wymagają każdorazowo dopasowania do indywidualnych wyzwań stojących przed naszymi Klientami. Zadanie to stanowi zawsze nasz pierwszy priorytet.

Jestem przekonany, że to wspólne doświadczenie pozwoli nam się dalej rozwijać, a wiedza jaką zdobywamy każdego dnia pozwoli nam na płynny powrót do nowej normalności.

#StartTheRestart

Z serdecznymi pozdrowieniami,
Helmut Hoidn, CEO Alphabet Polska

--------------------------------------------------------------------------------------------------

FAQ
Aktualizacja, 26 marca 2020

Na jakich zasadach działają serwisy: naprawy mechaniczne, blacharsko-lakiernicze?
 • Uprzejmie prosimy o telefoniczne upewnienie się, że wybrany przez Państwa serwis działa na dotychczasowych zasadach
 • Wszelkie naprawy są w pierwszej kolejności realizowane na pojazdach unieruchomionych
 • W przypadku pojazdów jezdnych prosimy o rozważenie realizacji zlecenia możliwie w późniejszym terminie
 • Naprawy wykonywane są przez naszych podwykonawców z zastosowaniem procedury ograniczenia do minimum kontaktu fizycznego klienta z pracownikami serwisów oraz z wyłączeniem możliwości przebywania użytkowników pojazdu na terenie serwisów

Powyższe ma na celu zminimalizowanie ryzyka konieczności zamknięcia serwisów oraz zapewnienie ciągłość świadczenia usług, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo zarówno użytkowników pojazdów, jak i pracowników serwisów.

Jak obecna sytuacja wpłynie na proces sezonowej wymiany opon?

W obecnej sytuacji sezon wymiany opon może się nieco wydłużyć ze względu na zmniejszone moce przerobowe w serwisach oponiarskich. Jednocześnie informujemy, że przygotowania do otwarcia sezonu trwają, a umówione do tej pory w serwisach terminy będą respektowane.

Podobnie, jak w przypadku napraw mechanicznych, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z wybranym punktem obsługi w celu potwierdzenia sposobu jego działania oraz umówienia wizyty (więcej na ten temat w poprzedniej odpowiedzi, dotyczącej serwisów).

Na jakich zasadach działa logistyka pojazdów: zamówienia oraz dostawy?
 • Zamówienia Państwa samochodów są monitorowane na bieżąco, a wszelkie nieplanowane opóźnienia są weryfikowane z producentami
 • Obecne dostawy dotarły do Polski zgodnie z planem, a pojazdy czekają na wydanie u Dealerów
 • Na bieżąco śledzimy też sytuację w zakresie nowej produkcji, a o postępach będziemy informować indywidualnie po otrzymaniu statusu Państwa zamówień od importerów w Polsce
Czy Wydziały Komunikacji pracują i czy proces rejestracji jest mocno wydłużony?

Na chwilę obecną Wydziały Komunikacji pracują, jednak czas rejestracji pojazdów jest wydłużony i trwa od 3 do 5 dni  z uwagi na bardzo ograniczoną liczbę pracowników. 

O ile wydłuży się rejestracja i wydanie pojazdu stokowego?

Obecnie, w związku w ograniczeniami działania Wydziałów Komunikacji, czas rejestracji pojazdów wydłużył się do 3-5 dni. Dotyczy to również pojazdów stokowych.

Czy na czas oczekiwania na opóźniony pojazd, Alphabet zapewni samochód przedkontraktowy w cenie auta docelowego?

Obecnie wydłużony proces rejestracji nie wpływa na zmiany w terminach wydania pojazdów, które już zostały dostarczone do Polski. Możliwość zapewnienia auta przedkontraktowego będzie uzależniona od powodu opóźnienia oraz warunków Państwa umowy z Alphabet.

Przypominamy, że nasz numer Assistance działa przez całą dobę, 7 dni w tygodniu!
Dla Kierowców aut poza BMW i MINI: +48 509 464 464
Dla Kierowców aut BMW i MINI: +48 880 300 100

-------------------------------------------------------------------------------------

Aktualizacja, 13 marca 2020

Szanowni Państwo,

Dla BMW Group bezpieczeństwo naszych pracowników, gości i partnerów jest absolutnie kluczowe. Dlatego w aktualnej sytuacji epidemiologicznej wdrożyliśmy szereg środków zaradczych oraz przygotowawczych.

Obecnie procesy biznesowe nie są zagrożone. Wdrożyliśmy plan ciągłości biznesowej, obejmujący scenariusze na wypadek różnych sytuacji (np. restrykcje władz). Oczywiście wiele może zależeć od sposobu działalności urzędów, jednak staramy się dostosować i zapewnić naszym klientom oraz dostawcom jak najlepszą obsługę.

Powołaliśmy sztab kryzysowy, który na bieżąco podejmuje decyzje zależnie od aktualnej sytuacji i zaleceń władz. Nasi pracownicy w większym stopniu pracują zdalnie, zostali także przeszkoleni w zakresie ochrony przed zakażeniem oraz procedur bezpieczeństwa.

Niezbędne spotkania biznesowe prowadzimy przez środki komunikacji online, wdrożyliśmy także zakaz podróży do krajów zagrożonych. W naszych biurach zwiększyliśmy częstotliwość sprzątania i dezynfekowania powierzchni. Stale monitorujemy sytuację i reagujemy na bieżąco.

Zespół Alphabet Polska

-------------------------------------------------------------------------------------

FAQ
Update, 26th March 2020

How do the following services currently work: mechanical repairs, bodywork and varnishing?
 • We kindly ask you to make sure by phone that the service you have chosen works according to the existing rules
 • All repairs are carried out first of all on immobilized vehicles
 • For road vehicles, please consider carrying out the order as late as possible
 • Repairs are carried out by our subcontractors using the procedure of minimizing the client's physical contact with service employees to a minimum, and excluding the possibility of vehicle users staying on the site

The above is aimed at minimizing the risk of closing services and ensuring continuity of services, for the health and safety of both vehicle users and service employees.

How will the current situation affect the seasonal tire change process?

In the current situation, the tire replacement season may be slightly longer due to the reduced capacity at tire services. At the same time, we would like to inform you that preparations for the season opening are underway, and the dates agreed so far on the sites will be respected.

Similarly to mechanical repairs, please contact the selected point in advance to arrange a visit and confirm the way the service point works (more on this in the previous answer regarding services).

How do vehicle logistics currently work regarding orders and deliveries?
 • Your car orders are monitored on an ongoing basis and any unplanned delays are verified with the manufacturers
 • Current deliveries have reached Poland as planned, and the vehicles are awaiting release at dealers
 • We also follow the situation in the field of new production on an ongoing basis, and we will inform about the progress individually after receiving the status of your orders from importers in Poland
Are the Communication Departments working and is the registration process very extended?

At present, the Communication Departments are working, but the registration time for vehicles is extended due to the very limited number of employees. Currently, the registration process takes 3 to 5 business days.

How long will the registration and release of a stock vehicle be extended?

Currently, due to the limitations of operation of the Communication Departments, vehicle registration time has been extended to 3-5 days. This also applies to stock vehicles.

Will Alphabet provide a pre-contract car while waiting for the delayed vehicle?

Currently, the extended registration process does not affect changes in the dates of issue of vehicles that have already been delivered to Poland. The possibility of providing a pre-contract car will depend on the reason for the delay and the terms of your contract with Alphabet.

Assistance:

We remind you that our Assistance number works around the clock, 7 days a week!
Number for Drivers: +48 509 464 464
Number for BMW and MINI Drivers: +48 880 300 100

-------------------------------------------------------------------------------------

Updated 13th March 2020

Dear Sirs,

Safety of our employees, guests and business partners is of utmost importance for BMW Group. Therefore, due to the current situation in Poland, we have enforced various counter-measures and preventive initiatives.

The ongoing business process are secured. We have already introduced business continuity plan with several different scenarios, all based on future developments or restrictions taken by government. Not everything is entirely in our hands, however we are trying to provide our clients and business partners with the best service possible.

BMW Group has established crisis management team in order to speed up decision’s making process and follow up the latest developments from authorities. Our employees use mobile work  more broadly and were provided with information concerning self-protection and safety measures.

Essential business meetings are conducted online, we also imposed ban of business trips to risk areas. Additionally, frequency of disinfection in all office locations of BMW Group has been significantly increased in recent days.

We are closely monitoring the ongoing situation and will act accordingly.

Regards,
Alphabet Polska