Verder naar hoofd artikel
Paul van Dongen
Paul van Dongen
Product Manager
Tom van den Donker
Product Manager
Simon Corsel
Manager Corporate Communications & PR
Daphne Krzeszewski
Product Manager
Marly
Marly van der Poel
Marketeer

Van NEDC naar WLTP

Wat is WLTP?

WLTP staat voor ‘Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure’ (Wereldwijde geharmoniseerde testprocedure voor lichte voertuigen). Het is een nieuw protocol voor het meten van de uitstoot van CO2, het brandstofverbruik en andere verontreinigende stoffen van voertuigen. Een van de belangrijkste doelstellingen van de WLTP-procedure is laboratoriumtestresultaten afgeven die een weerspiegeling zijn van realistisch voertuiggebruik, op basis van de huidige voertuig technologie. Gezien het belang van CO2-doelstellingen voor de economische prestaties van voertuigfabrikanten over de hele wereld is het doel van de WLTP ook harmonisatie van testprocedures op wereldniveau, om gelijke randvoorwaarden op de markt te creëren.

De CO2 waarde uit de WLTP-tests wordt opgenomen in het Certificaat van Overeenstemming (CVO) van het voertuig. Deze wordt gebruikt om te controleren of de fabrikant voldoet aan de CO2-doelstellingen van de Europese Unie. In veel landen worden de nieuwe resultaten van de CO2-test ook in overweging genomen voor de belasting van de registratie en het bezit van voertuigen.

De EU-Commissie zal naast de WLTP ook de RDE (Real Driving Emissions, uitstoot onder reële rijomstandigheden) handhaven als aanvullende typegoedkeuringsvereiste voor de EU6d-emissieverordening. In tegenstelling tot de NEDC en de WLTP meten de RDE-tests verontreinigende stoffen, zoals NOX terwijl de voertuigen op de weg rijden. Zo kan met de RDE-tests worden bevestigd of de resultaten van de laboratoriumtests representatief zijn voor de normale gebruiksomstandigheden.

Wat zijn de effecten van de WLTP op uw onderneming?

Met de komst van de WLTP zijn er een aantal zaken van invloed op uw autobeleid.
Wanneer in de huidige leaseregeling de autokeuze voor de medewerker is gekoppeld aan maximale CO2-grenzen heeft de aanpassing van NEDC naar het WLTP-systeem consequenties voor de medewerkerstevredenheid, duurzaamheid en kosten. De berekende CO2-uitstoot stijgt namelijk met gemiddeld 7 gram per km in 2018.

Medewerkerstevredenheid

De stijging van de CO2-uitstoot heeft een effect op de autokeuzemogelijkheden voor uw medewerker. Tevens heeft de toevoeging van CO2 verhogende fabrieksoptie onder de WLTP methodiek invloed op de hoogte van de berekende CO2-uitstoot. Er zijn twee mogelijkheden:

1. Wanneer de CO2-grenzen niet worden verhoogd zal het aantal te kiezen auto’s voor de medewerker met ruim 15% dalen. De daling heeft met name betrekking op de modellen met de zwaardere motoren. De modellen met de lichtere motor blijven beschikbaar.

2. Wanneer de CO2-grenzen wel worden verhoogd zal het aantal te kiezen auto’s voor de medewerker ongewijzigd blijven.

Duurzaamheid

In de huidige situatie is de auto gerelateerde CO2-footprint van de klant in werkelijkheid hoger dan in vergelijking met de NEDC CO2 footprint. Voor de nieuwe WLTP methode zijn er twee mogelijkheden:

1. Wanneer in de autoregeling van de klant de huidige maximale CO2 grenzen ongewijzigd blijven (= verlaging autokeuze), betekent het dat de afwijking ten opzichte van de huidige CO2 footprint (volgens NEDC) nagenoeg gelijk blijft.

2. Wanneer de huidige maximale CO2 grenzen worden verhoogd (= handhaving autokeuze) kan dit de CO2 footprint (volgens WLTP) verhogen.

Kortom, met WLTP wordt de afwijking tussen theoretische CO2 footprint en de werkelijke CO2 footprint kleiner. De werkelijke CO2 uitstoot blijft voor eenzelfde auto natuurlijk gelijk ongeacht welke methode wordt gebruikt.

De kosten

Vanaf 1 januari 2019 geldt de WLTP als grondslag voor de BPM. Het Ministerie van Financiën zal daarop de BPM tabel wijzigen onder behoud van een budget neutrale uitgangspositie.
Tot 1 januari 2019 is de NEDC afgeleide van WLTP de grondslag voor de BPM. Dit betekent dat in jaar 2018 nieuw gehomologeerde voertuigen met een relatief hogere CO2-uitstoot te maken kunnen krijgen met een hoger BPM-bedrag. Notabene: deze verhoging komt dan bovenop een (zeer waarschijnlijke) BPM verhoging per 1 januari 2018 volgens Autobrief II.

 

Wanneer wordt de WLTP geïmplementeerd?

De belangrijkste data voor het uitrollen van de WLTP zijn:

 

Personenauto's + lichte bedrijfsvoertuigen cat. N1 klasse I

Lichte bedrijfsvoertuigen cat. N1 klasse II/III (>1.305 kg)

Sept. 2017 WLTP-tests voor nieuw gehomologeerde voertuigen. BPM op basis van een WLTP afgeleide NEDC Geen wijziging
Sept. 2018 Fabrikanten moeten alle nieuwe voertuigen testen volgens de WLTP. BPM op basis van een WLTP afgeleide NEDC (lees ook De Testresultaten). WLTP-tests voor recent gehomologeerde voertuigen.
Jan. 2019 WLTP waardes grondslag voor de bepaling van BPM van alle nieuwe voertuigen, met uitzondering van voorraad.  
Sept. 2019 Fabrikanten moeten alle nieuwe voertuigen, waaronder voorraad, testen volgens de WLTP.

Let op: voor alle voertuigen die voor 1 september 2017 zijn geregistreerd, heeft de invoering van de WLTP geen gevolgen.
Tot 1 juli 2020 is de grondslag voor de bepaling van de BPM een WLTP afgeleide NEDC CO2 waarde van kracht.

Welke landen gaan de WLTP invoeren?

De WLTP wordt geïmplementeerd volgens bovenstaand tijdschema door alle VN-ECE-leden (de 28 EU-landen en Noorwegen, IJsland, Zwitserland/Liechtenstein, Turkije en Israël). Andere landen die de WLTP-overeenkomst hebben ondertekend, zoals China, Japan, Zuid-Korea, Rusland, India en de Verenigde Staten, bevinden zich momenteel in een monitorende positie en hebben nog geen tijdschema voor de implementatie meegedeeld.

Welke wijzigingen zijn er te verwachten?

 

De testprocedure

Zowel de NEDC-test als de WLTP-test zijn laboratorium tests. Zij zijn er om te zorgen dat de testcondities voor alle voertuigen vergelijkbaar zijn, zoals de wind, temperatuur, verkeersdrukte en toestand van het wegdek.

  NEDC WLTP
Aantal testcycli 1 Max. 4
Cyclustijd 20 minuten 30 minuten
Cyclusafstand 11 km 23,25 km
Rijfases 2
66% in de stad,
34% buiten de stad
4
52% in de stad,
48% buiten de stad
Gemiddelde snelheid 34 km/u 46,5 km/u
Hoogste snelheid 120 km/u 131 km/u
Gevolgen van opties Nee Ja
Schakelen Constant Variabel
Testtemperatuur Tussen 20-30°C Constant op 23°C

De testresultaten

  • Gemiddelde verwachting is 7 gram hogere CO2 in de vergelijking WLTP versus NEDC. (bron: INTERNATIONAL COUNCIL ON CLEAN TRANSPORTATION.)
  • De NEDC-waarde die is afgeleid van de WLTP is mogelijk afwijkend van de oorspronkelijk geteste NEDC-waarde.

De resultaten van de WLTP-test zijn representatief voor gemiddelde gebruiksomstandigheden. Het individuele rijgedrag kan nog steeds afwijken.

Autofabrikanten

Tot 2021 worden zowel de NEDC- als de WLTP-normen gehandhaafd, hoewel de NEDC de wettelijk bindende norm blijft voor de bewaking van de CO2-streefcijfers (95 gram in 2021) van de autofabrikanten. De Europese Unie moet daarom de CO2-doelstellingen voor na 2021 herzien op basis van de WLTP-emissieresultaten.

 

Hoe kan Alphabet mijn onderneming helpen?

  • Alphabet houdt de klanten op de hoogte over de gevolgen van de WLTP, waaronder het financieel effect op de aanschafwaarde van de auto, aangezien vanuit de overheid is aangegeven dat de wijziging van de BPM tabel budgetneutraal zal worden doorgevoerd.
  • Samen met alle belanghebbenden onderzoeken we hoe NEDC- en WLTP-waarden kunnen worden geïntegreerd in de bedrijfsprocessen, met inachtneming van alle lokale en internationale (wettelijke) vereisten.
  • Uiteraard helpt uw Lease Consultant u graag bij het opnieuw bekijken van uw huidig autobeleid.

Veelgestelde vragen

Voor wie is de WLTP van toepassing?

De WLTP is een wettelijk bindende certificeringseis die in gelijke mate geldt voor alle fabrikanten.

In welke Europese landen wordt de WLTP ingevoerd?

De WLTP wordt ingevoerd in de 28 EU-landen en in Noorwegen, IJsland, Zwitserland (en Liechtenstein) en de EU-gebruikersstaten Turkije en Israël.

Wat voor gevolgen heeft de WLTP voor de reeds in mijn wagenpark aanwezige voertuigen?

In principe verandert de overgang naar de WLTP niets aan de manier waarop voertuigen reeds zijn goedgekeurd. In de eerste stap van de introductie, sinds 1 september 2017, is de WLTP in eerste instantie van toepassing voor nieuwe typegoedkeuringen. De fabrikanten moeten bij de bevoegde instanties een aanvraag indienen als ze een nieuw voertuig op de markt willen brengen of als een model belangrijke technische wijzigingen ondergaat. Vanaf 1 september 2018 zijn de WLTP-richtlijnen verplicht voor alle nieuwe registraties.

Zijn er gevolgen van de WLTP voor de belasting op mijn wagenpark te verwachten? 

In veel landen wordt de belasting op auto's deels gebaseerd op de CO2-uitstoot van een voertuig. De mate waarin de nieuwe testprocedure gevolgen heeft voor deze regelgeving is tot op heden echter nog niet helder. Dit valt nog steeds onder de nationale wetgeving.

Voor het eerst worden opties ook meegenomen in de WLTP-testprocedure. Waarom is dat?

Door opties kunnen het gewicht of de aerodynamica van het voertuig wijzigen, daardoor kunnen ze dus ook invloed hebben op het brandstofverbruik en de emissies. Bij de keuze van speciale uitrusting tijdens de configuratie van een voertuig kan dit invloed hebben op de CO2-waarde van het voertuig. De CO2 waarde vermeld op het zogenaamde geboortebewijs van het voertuig (CVO) is de autospecifieke waarde die moet worden aangehouden.

Kan met de invoering van WLTP een exacte overeenkomst worden verwacht tussen de vastgestelde laboratoriumwaarde en het werkelijke brandstofverbruik? 

In werkelijkheid zijn het verbruik en de CO2-uitstoot van een voertuig afhankelijk van een aantal factoren, die niet een-op-een na te bootsen zijn in de WLTP-laboratoriumtests. Een belangrijke factor hierbij is verschil in rijstijl. Dit wil zeggen dat als twee bestuurders precies hetzelfde voertuig besturen onder precies dezelfde omstandigheden in het echte verkeer, dit onvermijdelijk zal leiden tot verschillende waarden door bijvoorbeeld individueel optrek- en remgedrag.

Hallo, hoe kan ik je helpen?